ചൂടുകാലത്തും ഗവി തണുത്തുതന്നെ


പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു നിത്യഹരിത വനപ്രദേശമാണ് ഗവി. മലമടക്കുകളും ചോലവനങ്ങളും മൊട്ടക്കുന്നുകളും കൊണ്ടാണ് ഗവി സഞ്ചാരികള ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്