ഐഫോണിനെ ആൻഡ്രോയ്​ഡ് ആക്കിയാലോ...

ഐഫോണിലെ ആപ്​ സ്​റ്റോറിൽനിന്ന്​ ആപ്​ ഡൗൺലോഡ്​ ചെയ്​താൽ ആൻഡ്രോയ്​ഡ്​ സൗകര്യങ്ങൾ അതിൽ ആസ്വദിക്കാം.