ബ്ലാക്ക്‌ബെറി റി ലോഡഡ്....

വാട്ടര്‍ പ്രൂഫ് ഫോണുകളുമായി ബ്ലാക്ക്‌ബെറി എത്തുന്നു. ഒക്ടോബറോടെ ഫോണുകള്‍ വിപണിയിലെത്തും.