ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂളിന് പിറന്നാളാശംസകള്‍...

2014 ഡിസംബറില്‍ ധോണി ടെസറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു. പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനവുമൊഴിഞ്ഞു