വൃക്ഷങ്ങള്‍ തടിച്ചു വളര്‍ന്ന കൂട്ടമായി നില്‍ക്കുന്ന ഈ ഹരിതസമ്പത്തിന് പഴക്കം 60,000

വന്‍ വൃക്ഷങ്ങള്‍ തടിച്ചു വളര്‍ന്ന കൂട്ടമായി നില്‍ക്കുന്ന ഈ ഹരിതസമ്പത്തിന് പഴക്കം 60,000 വര്‍ഷത്തിനും മുകളില്‍. ഉപ്പുവെള്ളത്തില്‍ വളരാത്ത സൈപ്രസ് മരങ്ങള്‍ തഴച്ചു വളര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു, പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മരത്തടികള്‍ ഈ കാടിനു ചുറ്റുമായി ഒരു മാന്ത്രികവലയം പോലെ ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിര്‍ത്തുന്ന ഒരു വലയം. മെക്‌സിക്കന്‍ ഉള്‍ക്കടയിലന്റെ അലബാമ തീരത്തോടു ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന കടലില്‍ 60 അടിയോളം താഴ്ചയിലാണ് ഈ നിഗൂഡ വനം