സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ആറ് വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കോഡുകള്‍ കൂടി

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ആറ് വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കോഡുകള്‍ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ആറ് വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കോഡുകള്‍ കൂടി അനുവദിച്ചു. കാട്ടാക്കട, തൃപ്പയാര്‍, നന്മണ്ട, പേരാമ്പ്ര,ഇരിട്ടി,വെള്ളരിക്കുണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ സബ് ആര്‍ടി ഓഫീസുകള്‍. ഇവിടങ്ങളില്‍ സബ് ആര്‍ടി ഓഫീസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പുതുയതായി രൂപീകരിച്ച ആറു സബ് ആര്‍ടി ഓഫീസുകള്‍ക്കായി കെഎല്‍ 74 മുതല്‍ കെഎല്‍ 79 വരെയാണ് അനുവദിച്ചത്. കാട്ടാക്കട 74, തൃപ്പയാര്‍ 75, നന്മണ്ട 76, പേരാമ്പ്ര 77, ഇരിട്ടി 78, വെള്ളരിക്കുണ്ട് 79 എന്നിങ്ങനെയാണു പുതിയ കോഡുകള്‍. നിലവില്‍ കെഎല്‍ 01 മുതല്‍ കെഎല്‍ 73 വരെയാണ് കോഡുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ കെഎല്‍ 17 ആര്‍ടി ഓഫീസുകള്‍ക്കും കെഎല്‍ 61 സബ് ആര്‍ടി ഓഫീസുകള്‍ക്കും കെഎല്‍ 15 കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകള്‍ക്കുമായിട്ടാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.