ഇനി വിലാസമില്ലാത്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ട്

പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ അവസാന പേജില്‍ വ്യക്തിയുടെ വിലാസം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കുടുംബവിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതോടെയാണിത്.ഇതോടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയായി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാവാതെവരും.മാതാപിതാക്കളുടെയം പങ്കാളിയുടെയും പേരും വിലാസവും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവയാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ അവസാന പേജില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.വിദേശകാര്യം വനിത ശിശുക്ഷേമം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളിലുള്ള മൂന്നംഗ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരമാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ടിലെ അവസാനത്തെ പേജില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത്.