ഒറ്റയ്ക്കാണോ ? മരണം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്

ഒപ്പം ജീവിക്കാന്‍ ഒരാളില്ലാതെ സിംഗിളായി ജീവിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചവര്‍ക്ക് ഒരു ദുഖവാര്‍ത്ത. നിങ്ങളുടെ മരണം നേരത്തെയാകും.