കൺപോളകള്‍ പുറത്തേക്കായോ???

പ്രായം കൂടുന്നതാണ് എക്ട്രോപിയന് പ്രധാനമായും കാരണമാവുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്നതിന് അനുസൃതമായി കൺപോളകളിലെ പേശികളും കോശകലകളും ദുർബലമാകുന്നത് കൺപോളകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും അതുവഴി അവയുടെ അരികുകൾ നേത്രഗോളത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത രീതിയിൽ അകലാനും കാരണമാവുന്നു.