ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈംഗീക മൃഗശാല

സത്യജിത്ത് റേ ഫിലീം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെതിരെ ലൈംഗീകാരോപണവുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി രംഗത്ത്‌