ജിയോ ഫോണും റെക്കോഡിലേക്ക്....


കുറഞ്ഞ സമയത്തിനിടെ പത്ത് കോടി വരിക്കാരെ സ്വന്തമാക്കിയ റിലയന്‍സ് ജിയോ മറ്റൊരു വന്‍ നേട്ടം കൂടി കൈവരിച്ചു.