ഗൂഗിൾ മുഖത്തിന്റെ ഡേറ്റ വിലകൊടുത്തുവാങ്ങുന്നു ; എന്തിന്?

ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഗൂഗിള്‍ ആളുകളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഡേറ്റ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുകയാണ്.