നിക്ഷേപകരുടെ പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു ബാങ്കുകൾ

നിക്ഷേപകരുടെ പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു ബാങ്കുകൾ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളാണ് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു . എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളാണ് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചത്. എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകള്‍ 0.5 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പലിശ നിരക്ക് 0.1 ശതമാനമാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്.ഒരു കോടി രൂപയില്‍ താഴെയുളള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കാണ് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധന ബാധകമാകുക. അഞ്ച് മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 6.5 ശതമാനം പലിശ കിട്ടും. മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ 7.25 ശതമാനവും.