സുരക്ഷയിലും മുമ്പന്‍ ജീപ്പ്

ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വാഹനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടവാഹനമായി മാറിയ ജീപ്പ് കോംപാസ് കരുത്തില്‍ മാത്രമല്ല സുരക്ഷയിലും മുമ്പന്‍ തന്നെ. വാഹന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള  മുഴുവന്‍ മാര്‍ക്കും ജീപ്പ് കോംപാസ് സ്വന്തമാക്കി .